Apie bendrovę

APIE BENDROVĘ

UAB „Rail Baltica statyba“ – 2014 m. sausio 23 d. įkurta dukterinė AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendrovė, kuri yra bendros Baltijos šalių įmonės „RB Rail AS“, koordinuojančios projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimą, steigėja ir akcininke.

„Rail Baltica“ yra didžiausias ir brangiausias transporto infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, vykdomas po Baltijos šalių Nepriklausomybės atkūrimo. Šio projekto apimtyje numatoma pastatyti daugiau nei 800 km ilgio europinės vėžės geležinkelio atkarpą nuo Lietuvos–Lenkijos sienos iki Talino, su jungtimi į Vilnių.

2013 m. rugsėjo 16 d. Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos ministrų, atsakingų už transporto sektorių, bendroje deklaracijoje numatyta, kad projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimui užtikrinti bus steigiama bendra Baltijos šalių įmonė. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasiūlė AB „Lietuvos geležinkeliai“ įsteigti naują dukterinę bendrovę, kuri kaip akcininkė dalyvautų numatomoje įsteigti bendroje įmonėje.

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ buvo įsteigta 2014 m. IV ketv., UAB „Rail Baltica statyba“ tapo šios įmonės steigėja bei akcininke, valdančia 33,33% akcijų.

Bendrovės funkcija ir veiklos objektas – įmonės „RB Rail AS“ akcijų valdymas bei jų suteikiamų teisių ir pareigų įgyvendinimas (dalyvavimas įmonės „RB Rail AS“ valdymo organų veikloje ir sprendimų priėmime pagal priskirtą kompetenciją, įmonės „RB Rail AS“ valdymo organams suteiktų neturtinių teisių naudojimas, pozicijų esminiais projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimo klausimais derinimas su institucinę priežiūrą ir kontrolę atliekančiais subjektais ir kt.).

Specifinis bendrovės veiklos objektas lemia, kad bendrovė neturi pagrindinių veiklų, t.y. įėjimo – išėjimo logistikos, rinkodaros ir pardavimo, aptarnavimo po pardavimo ir pan. Bendrovė rinkoje ir konkurencinėje aplinkoje nedalyvauja.

Ilgalaikė strategija bei tikslai, susiję su projekto „Rail Baltica“ įgyvendinimu ir būsimu sukurtos geležinkelių infrastruktūros eksploatavimu yra planuojama viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo – AB „Lietuvos geležinkeliai“ dukterinės bendrovės AB „LTG Infra“, kuriai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksu, yra priskirta viešosios geležinkelių infrastruktūros plėtros funkcija, apimanti ir viešosios geležinkelių infrastruktūros, finansų ir investicijų planavimą.

Bendrovės veikla yra planuojama vienų metų laikotarpio veiklos lygmens planavimo dokumente – metiniame veiklos plane – kurį svarsto ir tvirtina bendrovė valdyba, atsižvelgdama į bendrovės steigimo tikslą, misiją ir viziją.

Bendrovės veiklos tikslas – įsteigti bendrą įmonę (su buveine Rygoje, Latvijoje) kartu su partneriais Latvijoje ir Estijoje, ginant bendrovės akcininko interesus siekti, kad būtų išvystytas ir įgyvendintas tarptautinis geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalyse, kad būtų kreiptasi dėl Europos Sąjungos paramos skyrimo šiam projektui bei Europos Sąjungos lėšomis ir projekte dalyvaujančių valstybių lėšomis būtų suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės misija – atstovaujant Lietuvos pusę įmonėje „RB Rail AS“ siekti, kad Europos Sąjungos ir projekte „Rail Baltica” dalyvaujančių valstybių lėšomis projektas „Rail Baltica” būtų išvystas ir įgyvendintas – suprojektuota ir pastatyta europinės vėžės geležinkelio infrastruktūra Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Bendrovės vizija – įgyvendintas „Rail Baltica” projektas, kuriantis optimalią vertę Lietuvos valstybei.

REKVIZITAI

Bendrovės pavadinimas: UAB „Rail Baltica statyba“
Teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė
Įstatinis kapitalas: 4 161 494,08 Eur
Įregistravimo data ir vieta: 2014 m. sausio 23 d., Vilnius
Bendrovės kodas: 303227458
Buveinės adresas: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Bendrovės registras: Valstybės įmonė Registrų centras
Elektroninis paštas: [email protected]

STRUKTŪRA

UAB „Rail Baltica statyba“ veiklos objekto bei funkcijų specifika bei ribotumas nereikalauja daugiapakopės valdymo struktūros, todėl ją sudaro bendrovės vadovas bei tiesiogiai jam pavaldūs darbuotojai:

ATLYGIO POLITIKOS NUOSTATOS

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.  Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.

 Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus: 

  • pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;
  • vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;
  • darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai.

Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2018 12 31*

2019 12 31

2020 12 31

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigoje

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyr. finansininkas, vyr. projektų vadovas**

4

2 059

4

2 657

4

2 931

* siekiant duomenų palyginamumo 2018 m. vidutinio darbo užmokesčio duomenys perskaičiuoti pagal naująją mokesčių sistemą, padauginant iš 1,289 koeficiento;

** Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.

Bendrovės direktoriaus darbo užmokestį sudaro darbo sutartyje nustatytas fiksuoto dydžio mėnesinis darbo užmokestis - 676 EUR. Bendrovės direktoriaus darbo užmokestis kitų sudėtinių dalių (kintamosios dalies, metinio paskatinimo, ar kt.) neturi.

Valdybos narių atlygis

Vardas, pavardė

Pareigos

Nepriklausomumo
kriterijus

Kadencijos laikotarpis

Nustatytas
metinis atlygis neto, Eur

Karolis Sankovski

Valdybos pirmininkas

Akcininko atstovas

2017 12 13 – 2021 12 13

0

Odeta Tručinskaitė-Šiušienė

Narys

Akcininko atstovas

2017 12 13 – 2021 12 13

0

Arenijus Jackus

Narys

Akcininko atstovas

2017 12 13 – 2021 12 13

0

 

KITA INFORMACIJA

UAB „Rail Baltica statyba“ įstatai

UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo specialiųjų įpareigojimų.
UAB „Rail Baltica statyba“ nevykdo investicinių projektų.
UAB „Rail Baltica statyba“ 2014-2020 m. laikotarpiu paramos neteikė.

DALYVAVIMAS KITUOSE JURIDINIUOSE ASMENYSE

UAB „Rail Baltica statyba“ yra šio juridinio asmens dalyvė:

Bendrovės pavadinimas: RB Rail AS
Registracijos numeris: 40103845025
Adresas: K. Valdemara 8, LV-1010 Ryga, Latvija
Telefonas: +371 6696 7171
El. paštas: [email protected]
El. paštas žiniasklaidai: [email protected]
Interneto svetainė: www.railbaltica.org
Įmonės RB Rail AS valdymo schema:

Įmonės RB Rail AS metinių finansinių ataskaitų rinkiniai:
http://www.railbaltica.org/lt/projekto-vykdytojai/pagrindinis-koordinatorius/as-rb-rail-dokumentacija/

 

Korupcijos prevencija