Naujienos

Atgal

Geležinkelių depai

2020 07 21

Plane bus nustatytos optimalios projekto „Rail Baltica“geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų plėtros teritorijos, numatytos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos ir sąlygos šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo metu bus atlikti šie pagrindiniai darbai:

  • Teritorijos preliminarūs žvalgybiniai inžineriniai geologiniai, geotechniniai, topografiniai bei kiti inžineriniai tyrimai.
  • Parengta planuojamos teritorijos plėtros koncepcija su mažiausiai keturiomis 1435 mm pločio vėžės geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų bei kitų su jais susijusių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros objektų (geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir įrenginių) statybos sprendinių alternatyvomis.
  • Atlikus alternatyvų analizę, palyginimą bei palyginimo nepriklausomą profesinį vertinimą  ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą bus parinkta optimali alternatyva, kuriai bus rengiami geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų ir kitų su jais susijusių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros objektų (geležinkelio kelių, pastatų, statinių ir įrenginių) statybos alternatyvos sprendiniais susijusių susisiekimo komunikacijų (automobilių kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, geležinkelio kelių, jų statinių, stočių) plėtros ir pertvarkymo sprendiniai, inžinerinės infrastruktūros  (šilumos tiekimo, 110 kV, 330 kV elektros tinklų, magistralinių dujotiekių, kt. inžinerinių tinklų) rekonstrukcijos ir statybos sprendiniai bei pagal juos nustatytos apsaugos zonos, servitutai ir suformuoti žemės sklypai.
  • Atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.