Naujienos

Atgal

Kauno geležinkelių mazgo plėtra

2020 09 11

Plane bus nustatytos optimalios projekto „Rail Baltica“ geležinkelių išvystymo alternatyvos Kauno geležinkelių mazge. Numatytos susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos ir sąlygos šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo metu bus atlikti šie pagrindiniai darbai:

  • Teritorijos preliminarūs žvalgybiniai inžineriniai geologiniai, geotechniniai, topografiniai bei kiti inžineriniai tyrimai.
  • Parengta planuojamos teritorijos plėtros koncepcija su „Rail Baltica“ geležinkelio ir jo infrastruktūros objektų, reikalingų geležinkelio išvystymui Kauno geležinkelių mazge, alternatyvomis.
  • Atlikus alternatyvų analizę, palyginimą bei palyginimo nepriklausomą profesinį vertinimą ir strateginį pasekmių aplinkai vertinimą bus parinkta optimali alternatyva, kuriai bus rengiami „Rail Baltica“ geležinkelio Kauno geležinkelių mazge ir su juo susijusių susisiekimo komunikacijų infrastruktūros objektų (geležinkelio kelių, jų statinių, geležinkelio stočių, terminalų, automobilių kelių ir gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, kt.) plėtros ir pertvarkymo sprendiniai, inžinerinės infrastruktūros  (šilumos tiekimo, 110 kV, 330 kV elektros tinklų, magistralinių dujotiekių, kt. inžinerinių tinklų) rekonstrukcijos ir statybos sprendiniai bei pagal juos nustatytos apsaugos zonos, servitutai ir suformuoti žemės sklypai.
  • Atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.